Budovy, spotreba a efektivita

ENERGETIKA V RUKÁCH OBORNÍKA

Vdýchneme vašim budovám pocit tepla a nastavíme energie tak, aby vám slúžili bez vyciciavania rodinného, či firemného rozpočtu. Radi prídeme a odborne zhodnotíme vaše potreby a nároky.  Prezrieme, skontrolujeme a po kompletnej analýze navrhneme vhodné riešenie pre vaše energetické a elektrické zariadenia.

Radi si vás vypočujeme a spoločne nájdeme vhodnú diagnózu a riešenie pre teplo vášho domova, alebo firmy.

Na základe zistených potrieb a nedostatkov vyberieme najvhodnejšie technické riešenie, šité presne na mieru pre vaše tepelné zdroje a ústredné kúrenia.

Nestrieľame naslepo. Konkrétne riešenie stanovíme až po dôkladnej obhliadke a analýze údajov o budovách a energetických zariadeniach v nich.

Každý návrh energetických opatrení po kompletnej analýze vždy korešponduje s platnou legislatívou.

Prvotným zámerom analýzy energetických údajov je návrh efektívnej úspory energie.

Našu prácu a všetky úkony s ňou spojené, sprevádza odbornosť a profesionalita.

Ide nám o dobré meno našich služieb, preto ku každému klientovi pristupujeme svedomito, odborne a osobito. Na základe konkrétnych zistení o technických potrebách a nedostatkoch tak dokážeme nájsť jedinečné riešenie, ktoré sprevádza kompletná analýza v rámci platnej legislatívy a následný návrh efektívnej úspory energie bez zbytočných pokusov a strieľaní naslepo. Všetky úkony pri konzultácii, analýzach  a následných energetických a technických riešeniach sprevádza naša odbornosť a profesionalita.

Energetické poradenstvo

Ak neviete, ako ušetriť, prizvite si nás k odbornej konzultácii, aby sme vám pomohli vhodným riešením dosiahnuť zníženie výdavkov na energiu. Podrobnou analýzou vášho energetického auditu dokážeme určiť oblasti, pri ktorých môžete maximalizovať návratnosť investícií, či už ide o elektrinu, vodu, alebo plyn.

Využite naše poradenstvo, zamerané na šetrenie energie a získate profesionálny prístup pre vašu firmu. Neviažeme sa k žiadnym konkrétnym značkám a postupom, preto vám dokážeme nájsť najvhodnejšie riešenie a následne ho aplikovať.

Ponúkame špecializovanú obhliadku priestorov, poradenstvo a vyhotovenie energetického projektu pre domácnosť, či firmu; taktiež revíziu energetických a elektrických zariadení. Pomôžeme vám s optimalizáciou vysokých výdavkov pri osvetlení, výrobe tepla a s efektívnym využívaním energií, aby sme tak zefektívnili chod domácnosti, alebo firmy a znížili náklady na energiu.

S našimi službami vám zabezpečíme:

1. úsporný režim pre elektroniku

2. efektívne využívanie vody a spotreby energie na jej ohrev

3. úsporné vykurovanie

4. možnosti pre využitie obnoviteľných zdrojov energie

5. ochranu odbornou revíziou pred únikom plynu, alebo pred požiarom

6. ďalšie služby spojené s úsporou energie

Revízia rozvodov plynu

Revízia rozvodov plynu

Úlohou prevádzkovej revízie plynu je zabezpečenie ochrany zdravia a majetku občanov v prípade nefunkčnosti, alebo porúch rozvodov, s čím môže súvisieť únik plynu a jeho hromadenie v priestoroch budovy. Realizácia preventívnej revízie plynu je stanovená aj zákonom č. 314/2012 o pravidelnej kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov, kde vlastník budovy je povinný túto kontrolu zabezpečiť na vlastné náklady, uchovať správu z kontroly až do nasledujúcej kontroly a pri prevode vlastníctva budovy inému majiteľovi túto správu odovzdať novému vlastníkovi. Hlavným dôvodom a to hlavne v záujme samotného vlastníka budovy je ochrana zdravia svojho, ako aj ostatných obyvateľov a užívateľov priestorov budovy a samozrejme aj ochrana majetku pred poškodením pri negatívnom dopade poruchy plynu. V prípade poškodenia majetku poisťovňa pred poistným plnením vyžaduje predloženie platnej revíznej správy k zariadeniam v dome. Pravidelná revízia sa zo zákona robí každé 3 roky.

Revízia rozvodov plynu obsahuje kontrolu tesnosti rozvodov plynu v budove a zistenie prípadných únikov a správnej funkčnosti; kontrola tesnosti spojov z rozvodov plynu a napojených zariadení na výrobu tepla. Správa o kontrole sa vystavuje najneskôr do 30 dní od jej vykonania.